Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Najlevnejší přeprava UK > SK & CZ
Ceny již od 0,75 GBP!
spolehlivost
Pravidelná i jednorázová mezinárodní přeprava
profesionalita
Svěřte svou zásilku profesionálům
péče
O každou Vaši zásilku se staráme jako o vlastní
spokojenost
Vaše spokojenost je naším hlavním cílem

Přepravní podmínky

1. Základní pojmy

1.1. Přepravce – společnost Easyway Transport Ltd ze sídlem 2 Woodberry Grove, London, N12 0DR, registrovaná v Anglii a Walese pod číslom 7819694 a všechny další společnosti a subjekty podílející se na procesu přepravy.

1.2. Odesílatel – osoba a nebo společnost, která si objednává přepravu zásilky.

1.3. Příjemce – osoba a nebo společnost, kterou určí odesílatel, a která je oprávněná zásilku převzít.

1.4. Zásilka – náklad převzatý přepravcem od odesílatele za účelem doručení příjemci.

1.5. Průvodní list – je dokument, který obsahuje údaje o přepravci, odesílateli a příjemci. Obsahuje údaje o zásilce, její popis, charakter, počet kusů, váhu a cenu za přepravu zásielky. Průvodní list se může vztahovat na víc kusů zásilky od toho stejného odesílatele tomu stejnému příjemci

1.6. Přeprava – je služba vykonaná přepravcem vůči odesílateli za dopředu dohodnutou odměnu - cenu přepravy. Je to transfér zásilky v dohodnuté relaci – od odesílatele k příjemci.


2. Všeobecné přepravní podmínky

2.1. Všeobecné přepravní podmínky tvoří neoddělitelnou součást přepravní smlouvy, při které se přepravce zavazuje vykonat přepravu zásilky a odesilatel se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu přepravních služeb. Přepravní podmínky tak závažným způsobem upravují vztahy vzniklé mezi odesilatelem a přepravcem.

2.2. Pod vykonáním přepravy zásilky, se rozumí souhrn všech nevyhnutých úkonů a činností spojených s přemístěním zásilky od odesilatele k příjemci. Výkon přepravy zabezpečuje na základe smlouvy resp. průvodního listu přepravce pod vlastním jménem, a to doručením zásilky příjemci, který je na průvodním listě uvedený.

2.3. Při objednávání služeb Easyway Transport Ltd. jako „Odesílateľ“ souhlasíte se svým jménem a ve jméně jakékoliv jiné osoby, která má na odeslání zásilky zájem, s tím, že přepravní podmínky a ustanovení se budou uplatňovat od chvíle, kdy společnost Easyway Transport zásilku převezme, pokud není jinak písemně dohodnuto s oprávněným zástupcem Easyway Transport Ltd. Vaše práva a povinnosti, které vyplývají z jakékoliv osobní služby (kromě které byla vykonaná další platba), tímto nejsou dotknuté.


3. Objednávka

3.1. Objednávky přijímá speločnost Easyway Transport Ltd. vyplněním objednávkového formuláře, telefonicky, SMS správou, emailem a nebo poštou. Objednávka musí obsahovat celé jméno a přesnou adresu odesílatele a příjemce, telefoní čísla a popis samotné zásilky.

3.2. Po přijetí objednávky má přepravce právo tuto objednávku odmítnout a to i bez udání důvodu. Odesílatel musí být v takovém případě náležitě vyrozuměn.


4. Vyzvednutí zásilky a balení

4.1. Zásilku převezme přepravce od odesílatele na ním určené adrese tak, jako bylo uvedené v objednávce. Přepravce vyplní průvodní list na základě údajů poskytnutých odesílatelem.

4.2. Přepravce si vyhradzuje právo skontrolovat obsah zásilky a také odmítnout vyzvednutí zásilky, pokud je zásilka nedostatečně zabalená a ochráněná proti poškození, pokud charakter a hmotnost zásilky ohrožuje zdraví při manipulaci, a také pokud zásilka obsahuje předměty a látky vyloučené z přepravy. Tyto jsou popsané v bodě 7 přepravních podmínek.

4.3. Při geograficky vzdálených lokalitách vzyvednutí, resp. doručení si přepravce vyhradzuje právo posunutí termínů vyzvednutí a nebo doručení, příp. i změnu ceny za účelem maximalizace efektivnosti přepravy a minimalizace nákladů. Odesílatel musí být včas obeznámen s konkrétními podmínkami, a to ještě před vyzvednutím zásilky.

4.4. Pokud hmotnost některé položky zásilky přesahuje 30kg, je odesílatel povinný oznámit to dopředu přepravci, aby mohl zabezpečit potřebné zařízení na manipulaci s těžkými předmětmi.

4.5. Zásilka musí být náležitě zabalená v pevném obale, aby nedošlo k jejímu poškození, a nebo aby nepoškodila jině přepravované předměty. Odesílatel je povinný označit zásilku adresou příjemce a podle obsahu zásilky ji zabalit a označit tak, aby obal zabezpečoval ochranu předmětů v zásilce a umožňoval bezpečnou manipulaci ze zásilkou bez úrazu a jiných následků(např. nápisy ‘Křehké’, ‘Pozor sklo!’). Přepravce nezodpovídá za poškození přepravovaných předmětů nesprávným zabalením zásilky a může její přepravu z tohto důvodu odmítnout.


5. Déĺka přepravy

5.1. Čas přepravy za normálních okolností zpravidla nepřekročí 14 kalendářních dní od převzetí zásilky přepravcem a odesílatel o délce přepravy bude blíže informován při převzetí zásilky. V případě neočekávaných událostí (opoždění trajektu, technické problémy, živelné pohromy, stávky a jiné) sa může přepravní termín prodĺoužit. V takovém případě bude odesílatel informovaný o zdržení zásilky.

5.2. Přepravce se v rámci svých možností vynasnaží doručit zásilku odesílatele v souladě s bežnými dodacími lhůtami firmy Easyway Transport Ltd. Tyto dodací lhůty však nejsou zaručené a nejsou součástí smlouvy. Společnosť nenese žádnou zodpovědnost za škody a nebo ztráty způsobené pozdním doručením.

5.3. Přepravce nenese zodpovědnost za ztráty a nebo škody způsobené okolnostmi, které nedokáže ovlivnit. Mezi tyto okolnosti patří hlavně živelné pohromy (zemětřesení, cyklón, bořka, povodeň...); případy vyšší moci (válka, havárie letadla) a nebo embargo; jakákoliv chyba a nebo vlastnost týkající se samotné zásilky, a to i v případě, že o něj společnost Easyway Transport věděla (např. problémy na celnici, atd.); demonstrace a nebo občanské nepokoje, nesjízdné cesty; jakýkoliv úkon a nebo zapomenutí osoby, která není zaměstnancem a nebo smluvním partnerem společnosti Easyway Transport, například odesílatelem, příjemcem, třetí osoby, celních úřadů a nebo jiných vládních orgánů; protestní akce zaměstnanců; elektrické a nebo magnetické poškození a nebo vymazání elektronických a nebo fotografických záznamů, dat a nebo nahrávek.


6. Doručení zásilky

6.1. Přepravce zásilku doručí na adresu příjemce, kterou uvedl odesílatel v průvodním listě. Pokud příjemce není přítomný na adrese uvedené v průvodním listě, přepravce ho kontaktuje na telefoním čísle uvedeném v průvodním listě, aby dohodl jiné možnosti doručení – např. u sousedů, kteří podepíšou převzetí zásilky.

6.2. Pokud se přepravci nepodaří kontaktovat příjemce ani telefonicky, zanechá na místě doručení oznámení o pokuse doručit zásilku s telefonickým kontaktem přepravce. Po telefonické dohodě si příjemce může zásilku buď vyzdvihnout ve skladě do 14-ti kalendářních dní a nebo mu bude doručena znova na dohodnutou adresu za poplatek 10 GBP, jako náklady za opakované doručení zásilky. Pokud nebude možné ani po opakovaných pokusech kontaktovat příjemce, firma Easyway Transport Ltd kontaktuje odesílatele a dohodne se buď na doručení zásilky zpět odesílateli na jeho náklady a nebo likvidaci zásilky.

6.3. Přeprava končí podpisem příjemce a nebo jím určeného zástupce na průvodní listině. Příjemce svým podpisem potvrzuje, že zásilku převzal nepoškozenou.


7. Předměty a látky vyloučené z přepravy

7.1. Zásilka nesmí obsahovat: - tabák a tabákové výrobky, - alkohol, - narkotika a jiné psychotropní látky, - zbraně a munici, - nebezpečné, hořlavé, samozápalné a výbušné látky, - živé zvířata a rostliny a lidské pozůstatky, - peníze, mince, platební a jiné peněžní karty, osobní doklady, obchodovatelné dokumenty na doručitele, - předměty a látky, které mají mimořádně vysokou hodnotu, jako jsou drahé kameny, drahé kovy, umělecké předměty, starožitnosti, sbírky atd., - oleje, žiraviny, toxické a lehko zápalné látky, radioaktivní materiál, - jedovaté, infekční a jiné látky, které by mohli po dobu přepravy ohrozit život a zdraví lidí, - výrobky s krátkou trvanlivostí a potraviny vyžadující speciální přepravní podmínky, - pornografický materiál, - jiné látky a položky zakázané předpismi jednotlivých krajin, mezinárodními předpisy a předpisy EU.

7.2. Pokud odesílatel uvede v průvodním listě nepravdivé informace o obsahu zásilky, odesílatel nese plnou zodpovědnost za všechny škody, které při přepravě vzniknou.

7.3. Přepravce má při důvodném podezření, že zásilka zakázané předměty obsahuje právo otevřít a zkontrolovat zásilku bez předešlého souhlasu odesílatele. V případě, pokud přepravce zjistí, že obsah zásilky uvedený na přepravním listě nezodpovídá skutečnosti má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv.


8. Cena za služby a úhrada přepravného

8.1. Ceny Easyway Transport Ltd za poskytované služby jsou stanovené na základě skutečné a nebo objemové(volumetrické) hmotnosti podle toho, která z nich je vyšší, a kterákoliv zásilka může být převážena a nebo přeměřená za účelem potvrzení této kalkulace. Odesílatel zaplatí a nebo uhradí společnosti Easyway Transport všechny poplatky za odeslání zásilky, náklady na skladování a pod., které Easyway Transport Ltd vynaloží ve jméně odesílatele, příjemce a nebo ve jméně jakékoliv třetí strany, jako i všechny nároky, škody, pokuty a výdaje vynaložené společností Easyway Transport v případě, že je zásilka považovaná za neakceptovatelnou na přepravu, tak jako je uvedené v sekci 7 přepravních podmínek.

8.2. V případě, že přepravné hradí odesílatel, platba se uhradí v okamžiku přebírání zásilky přepravcem a to na základě přepravního listu, na kterém je uvedená hmotnost zásilky a cena, která je stanovená na základě aktuálního ceníku a nebo po vzájemné dohodě ceny mezi přepravcem a odesílatelem.

8.3. Přepravné se uhrazuje v hotovosti, bankovním prřvodem a nebo debetní/kreditní kartou. V případě, že z technických důvodů přepravce není schopný akceptovat platbu přepravného debetní a nebo kreditní kartou, je odesílatel povinný uhradit přepravné v hotovosti. Akceptujeme karty Visa, Visa Debit, Maestro, Solo, Switch a Mastercard, neakceptujeme American Express. V případě platby kreditní kartou bude cena navýšená o 2%.

8.4. V případě, že plátcem přepravného je příjemce zásilky, přepravné je možné uhradit buď v GBP a nebo oficiální měně platné na území krajiny doručení. Pokud bude přepravné uhrazené v místní měně, cena se vypočítá na základě středového kurzu Národní banky dané krajiny vůči GBP v den vyzvednutí zásilky u odesílatele a bude navýšená o administrativní poplatek 5 GBP.


9. Směřování zásilky

Odesílatel souhlasí s každým směřovaním zásilky a případnými objížďkami, včetně možnosti přepravy zásilky prostřednictvím mezizastávek a zprostředkovatelů.


10. Pojištění zásilky

10.1. V případě ztráty a nebo krádeže zásilky a pokud odesílatel nedokáže důvěryhodným způsobem prokázat výši vzniklé škody (například: účtenka, faktura atd.), přepravce se zavazuje vykompenzovat vzniklou škodu až do výšky maximálně 4 GBP za kilogram zásilky a maximální kompenzace za jednu zásilku je limitovaná na 300 GBP, pričemž nezáleží na celkové hmotnosti ani na počtě kusů, které zásilka obsahovala.

10.2. V případě poškození zásilky bude kompenzace vyčíslena podle stupně a míry poškození, maximálně však do výšky 3 GBP za kilogram zásilky a maximální kompenzace při poškození za jednu zásilku je limitovaná na 200 GBP, pričemž nezáleží na počtě kusů, které zásilka obsahovala a ani na její hmotnosti.

10.3. V případě, že se cena za přepravu neurčuje podle hmotnosti (např. kola, matrace, sedačky, kytary, atd.) a odesílatel nedokáže důvěryhodným způsobem prokázat výši vzniknuté škody, kompenzace se vyplatí jako dvojnásobek přepravného při ztrátě a zničení zásilky a do maximální výše 1.5-násobku přepravného při poškození zásilky podle stupně poškození.

10.4. Přepravce může pro odesílatele zabezpečit dodatečně pojištění proti ztrátě a nebo poškození zásilky do výše skutečné peněžní hodnoty zásilky za předpokladu, že odesílatel vyplní příslušné okénko na přední straně průvodního listu týkající se pojištění a zaplatí příslušné pojistné. Výška pojistného je 4% z hodnoty zásilky nad rámec základního pojištění popsaného v bodě 10.1. V případě vzniku pojistné události se při tomto dodatečném pojištění odesílatel zavazuje dodat všechny potřebné podklady (jako například fakturu, pokladní blok atd.), které bude pojišťovna vyžadovat. V případě, že odesílatel není schopný důvěryhodně prokázat vlastnictví k poškozené věci, může to negativním způsobem ovlivnit vzřízení pojistné události.

10.5. Odesílatel je zodpovědný za správny a dostatečný způsob zabalení a označení zásilky, aby se předešlo jejímu poškození. Kompenzace nebude vyplacená, pokud bylo poškození zaviněné neadekvátním způsobem zabalení.

10.6. Zásilky, které jsou vyloučené z přepravy podle odrážky 7 přepravních podmínek se považují za nepojištěné a ani nemohou být pojištěné. Reklamace případné ztráty a nebo poškození takových zásilek nebude uznaná.

10.7. Pojištění sa nevztahuje na nepřímé škody a nebo ztráty, či ztráty a nebo škody způsobené zdržením se, jako je uvedeno v bodě 11.


11. Zodpovednost přepravce, společnosti Easyway Transport Ltd

11.1. Easyway Transport Ltd uzavírá smlouvu s odesílatelem s tím, že zodpovědnost společnosti Easyway Transport je přísně omezená jen na přímou škodu vzniklou při přepravě a na limity podle kg/lb. Jakékoliv jiné druhy ztrát a nebo škod jsou vyloučené (včetně, ale nejenom, ušlého zisku, příjmu, úroků, budoucího podnikání), ať už je tato ztráta a nebo škoda osobní a nebo nepřímá, a to i v případě, že o riziku takové ztráty a nebo škody byla společnost Easyway Transport Ltd uvědoměna před a nebo po přijetí zásilky, vzhedem k tomu, že vůči osobním rizikům se může odesílatel pojistit.

11.2. Nároky jsou omezené na jeden nárok za vyspořádaní jedné zásilky, které vyspořádaní se považuje za úplné a konečné vyspořádaní všech ztrát a škod s ním souvisejících.


12. Ručení a odškodné ze strany odesílatele

Easyway Transport Ltd neodškodní a zbavuje se zodpovědnosti za jakoukoliv ztrátu a nebo škodu, která vznikne z důvodu, že odesílatel nedodržel ustanovení aplikovatelného práva a nebo predpisů a z důvodů, že odesílatel porušil některé z následujících prohlášení a záruk: - všechny informacie, které poskytl odesílatel a nebo jeho zástupci, jsou správne a úplné, - odesílatel zabezpečil zásilku vúči tomu, aby do něj zasahovala neoprávněná osoba po dobu její přípravy a skladování po převzetí přepravcem, - zásilka je řádně označená, je na ní uvedená adresa a je zabalená tak, aby byla zabezpečená přeprava za předpokladu bežného postupu při manipulaci se zásilkou, - byli dodržené všechny příslušné platné celné, dovozné, vývozné a ostatní předpisy a nařízení.


13. Reklamace

13.1. Odesílatel a nebo příjemce má právo zásilku reklamovat, a to písemnou formou na adresu přepravců do 3 dní od její doručení příjemci. V opačném případě společnost Easyway Transport Ltd nepřebírá žádnou zodpovědnost.

13.2. V případě poškození zásilky je příjemce povinný vyznačit tuto skutečnost do přepravního listu v okamžiku přebrání zásilky od přepravců. Pokud příjemce potvrdí úplné a neporušené převzetí zásilky svým podpisem a po odjezdu přepravce zjistí, že zásilka je poškozená, reklamace bude zamítnutá. Příjemce může za přítomnosti přepravce požadovat i rozbalení zásilky a přepravce je povinný počkat.


14. Závěrečné ustanovení

Všeobecné přepravní podmínky začínají platit při přijetí zásilky a platí po dobu přepravy, až do jeho ukončení a to odevzdáním zásilky, teda podpisem příjemců. Odesílatel svým podpisem na průvodím listě vyjadřuje souhlas s přepravními podmínkami. Přepravce si vyhrazuje právo změnit přepravní podmínky bez předcházejícího oznámení, a to kdykoliv. Uvedené přepravní podmínky nabyly platnost 1.12.2010 a zodpovídají platným zákonem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.