Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Najlacnejšia preprava UK > SK & CZ
Už od 0,75 GBP!
Spoľahlivosť
Pravidelná i jednorázová medzinárodná preprava
Profesionalita
Zverte svoju zásielku profesionálom
Starostlivosť
O každú Vašu zásielku sa staráme ako o vlastnú
Spokojnosť
Vaša spokojnosť je našim hlavným cieľom

Prepravné podmienky

1. Základné pojmy

1.1. Prepravca – spoločnosť Easyway Transport Ltd so sídlom 2 Woodberry Grove, London, N12 0DR, registrovaná v Anglicku a Walese pod číslom 7819694 a všetky ďalšie spoločnosti a subjekty podieľajúce sa na procese prepravy.

1.2. Odosielateľ – osoba alebo spoločnosť, ktorá si objednáva prepravu zásielky.

1.3. Príjemca – osoba alebo spoločnosť, ktorú určí odosielateľ, a ktorá je oprávnená zásielku prevziať.

1.4. Zásielka – náklad prevzatý prepravcom od odosielateľa za účelom doručenia príjemcovi.

1.5. Sprievodný list – je dokument, ktorý obsahuje údaje o prepravcovi, odosielateľovi a príjemcovi. Obsahuje údaje o zásielke, jej popis, charakter, počet kusov, váhu a cenu za prepravu zásielky. Sprievodný list sa môže vzťahovať na viac kusov zásielky od toho istého odosielateľa tomu istému príjemcovi

1.6. Preprava – je služba vykonaná prepravcom voči odosielateľovi za vopred dohodnutú odmenu - cenu prepravy. Je to transfer zásielky v dohodnutej relácii – od odosielateľa k príjemcovi.

2. Všeobecné prepravné podmienky

2.1. Všeobecné prepravné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť prepravnej zmluvy, pri ktorej sa prepravca zaväzuje vykonať prepravu zásielky a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu prepravných služieb. Prepravné podmienky tak záväzným spôsobom upravujú vzťahy vzniknuté medzi odosielateľom a prepravcom.

2.2. Pod vykonaním prepravy zásielky sa rozumie súhrn všetkých nevyhnutných úkonov a činností spojených s premiestnením zásielky od odosielateľa k príjemcovi. Výkon prepravy zabezpečuje na základe zmluvy resp. sprievodného listu prepravca pod vlastným menom, a to doručením zásielky príjemcovi, ktorý je na sprievodnom liste uvedený.

2.3. Pri objednávaní služieb Easyway Transport Ltd. ako „Odosielateľ“ súhlasíte vo svojom mene a v mene akejkoľvek inej osoby, ktorá má na odoslaní zásielky záujem, s tým, že prepravné podmienky a ustanovenia sa budú uplatňovať od momentu, keď spoločnosť Easyway Transport zásielku prevezme, pokiaľ nie je inak písomne dohodnuté s oprávneným zástupcom Easyway Transport Ltd. Vaše práva a oprávnenia, ktoré vyplývajú z akejkoľvek osobitnej služby (ohľadom ktorej bola vykonaná ďalšia platba), týmto nie sú dotknuté.

3. Objednávka

3.1. Objednávky prijíma spoločnosť Easyway Transport Ltd. vyplnením objednávkového formulára, telefonicky, SMS správou, emailom alebo poštou. Objednávka musí obsahovať celé meno a presnú adresu odosielateľa a príjemcu, telefónne čísla a popis samotnej zásielky.

3.2. Po prijatí objednávky má prepravca právo túto objednávku odmietnuť a to i bez udania dôvodu. Odosielateľ musí byť v takomto prípade náležite vyrozumený.

4. Vyzdvihnutie zásielky a balenie

4.1. Zásielku prevezme prepravca od odosielateľa na ním určenej adrese tak, ako bolo uvedené v objednávke. Prepravca vyplní sprievodný list na základe údajov poskytnutých odosielateľom.

4.2. Prepravca si vyhradzuje právo skontrolovať obsah zásielky a taktiež odmietnuť vyzdvihnutie zásielky, ak je zásielka nedostatočne zabalená a ochránená proti poškodeniu, ak charakter a hmotnosť zásielky ohrozujú zdravie pri manipulácii, a tiež ak zásielka obsahuje predmety a látky vylúčené z prepravy. Tieto sú popísané v bode 7 prepravných podmienok.

4.3. Pri geograficky vzdialených lokalitách vyzdvihnutia, resp. doručenia si prepravca vyhradzuje právo posunutia termínov vyzdvihnutia alebo doručenia, príp. aj zmenu ceny za účelom maximalizácie efektívnosti prepravy a minimalizácie nákladov. Odosielateľ musí byť včas oboznámený s konkrétnymi podmienkami, a to ešte pred vyzdvihnutím zásielky.

4.4. Ak hmotnosť niektorej položky zásielky presahuje 30kg, je odosielateľ povinný oznámiť to vopred prepravcovi, aby ten mohol zabezpečiť potrebné zariadenia na manipuláciu s ťažkými predmetmi.

4.5. Zásielka musí byť náležite zabalená v pevnom obale, aby nedošlo k jej poškodeniu, alebo aby nepoškodila iný prepravovaný tovar. Odosielateľ je povinný označiť zásielku adresou prijímateľa a podľa obsahu zásielky ju zabaliť a označiť tak, aby obal zabezpečoval ochranu tovaru v zásielke a umožňoval bezpečnú manipuláciu so zásielkou bez úrazu a iných následkov(napr. nápismi ‘Krehké’, ‘Pozor sklo!’). Prepravca nezodpovedá za poškodenie tovaru nesprávnym zabalením zásielky a môže jej prepravu z tohto dôvodu odmietnuť.

5. Dĺžka prepravy

5.1. Čas prepravy za normálnych okolností spravidla neprekročí 14 kalendárnych dní od prevzatia zásielky prepravcom a odosielateľ o dĺžke prepravy bude bližšie informovaný pri prevzatí zásielky. V prípade neočakávaných udalostí (meškanie trajektu, technické problémy, živelné pohromy, štrajky a iné) sa môže prepravný termín predĺžiť. V takomto prípade bude odosielateľ informovaný o meškaní zásielky.

5.2. Prepravca sa v rámci svojich možností vynasnaží doručiť zásielku odosielateľa v súlade s bežnými dodacími lehotami firmy Easyway Transport Ltd. Tieto dodacie lehoty však nie sú zaručené a nie sú súčasťou zmluvy. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo straty spôsobené oneskoreným doručením.

5.3. Prepravca nenesie zodpovednosť za straty alebo škody spôsobené okolnosťami, ktoré nedokáže ovplyvniť. Medzi takéto okolnosti patria najmä živelné pohromy (zemetrasenie, cyklón, búrka, povodeň...); prípady vyššej moci (vojna, havária lietadla) alebo embargo; akákoľvek chyba alebo vlastnosť týkajúca sa samotnej zásielky, a to aj v prípade, že o nej spoločnosť Easyway Transport vedela (napr. problémy na colnici, atď.); demonštrácie alebo občianske nepokoje, nezjazdné cesty; akýkoľvek úkon alebo opomenutie osoby, ktorá nie je zamestnancom alebo zmluvným partnerom spoločnosti Easyway Transport, napríklad odosielateľa, príjemcu, tretej osoby, colných úradov alebo iných vládnych orgánov; protestné akcie zamestnancov; elektrické alebo magnetické poškodenie alebo vymazanie elektronických alebo fotografických záznamov, dát alebo nahrávok.

6. Doručenie zásielky

6.1. Prepravca zásielku doručí na adresu príjemcu, ktorú uviedol odosielateľ v sprievodnom liste. Ak príjemca nie je prítomný na adrese uvedenej v sprievodnom liste, prepravca ho kontaktuje na telefónnom čísle uvedenom v sprievodnom liste, aby dohodol iné možnosti doručenia – napr. u susedov, ktorí podpíšu prevzatie zásielky.

6.2. Pokiaľ sa prepravcovi nepodarí kontaktovať príjemcu ani telefonicky, zanechá na mieste doručenia oznámenie o pokuse doručiť zásielku s telefonickým kontaktom prepravcu. Po telefonickej dohode si príjemca môže zásielku buď vyzdvihnúť v sklade do 14 kalendárnych dní alebo mu bude doručená znova na dohodnutú adresu za poplatok 10 GBP, ako náklady za opakované doručenie zásielky. Ak nebude možné ani po opakovaných pokusoch kontaktovať príjemcu, firma Easyway Transport Ltd kontaktuje odosielateľa a dohodne sa buď na doručení zásielky naspať odosielateľovi na jeho náklady alebo likvidácii zásielky.

6.3. Preprava sa končí podpisom príjemcu alebo ním určeného zástupcu na sprievodnom liste. Príjemca svojím podpisom potvrdzuje, že zásielku prevzal nepoškodenú.

7. Predmety a látky vylúčené z prepravy

7.1. Zásielka nesmie obsahovať: - tabak a tabakové výrobky, - alkohol, - narkotiká a iné psychotropné látky, - zbrane a muníciu, - nebezpečné, horľavé, samozápalné a výbušné látky, - živé zvieratá a rastliny a ľudské pozostatky, - peniaze, mince, platobné a iné peňažné karty, osobné doklady, obchodovateľné dokumenty na doručiteľa, - predmety a látky, ktoré majú mimoriadne vysokú hodnotu, ako sú drahé kamene, drahé kovy, umelecké predmety, starožitnosti, zbierky atď., - oleje, žieraviny, toxické a ľahko zápalné látky, rádioaktívny materiál, - jedovaté, infekčné a iné látky, ktoré by mohli počas prepravy ohroziť život a zdravie ľudí, - výrobky s krátkou trvanlivosťou a potraviny vyžadujúce špeciálne prepravné podmienky, - pornografický materiál, - iné látky a položky zakázané predpismi jednotlivých krajín, medzinárodnými predpismi a predpismi EÚ.

7.2. Pokiaľ odosielateľ uvedie v sprievodnom liste nepravdivé informácie o obsahu zásielky, odosielateľ nesie plnú zodpovednosť za všetky škody, ktoré pri preprave vzniknú.

7.3. Prepravca má pri odôvodnenom podozrení, že zásielka zakázané predmety obsahuje právo otvoriť a skontrolovať zásielku bez predošlého súhlasu odosielateľa. V prípade ak prepravca zistí, že obsah zásielky uvedený na prepravnom liste nezodpovedá skutočnosti má pravo odstúpiť od zmluvy v ktoromkoľvek momente.

8. Cena za služby a úhrada prepravného

8.1. Ceny Easyway Transport Ltd za poskytované služby sú stanovené na základe skutočnej alebo objemovej(volumetrickej) hmotnosti podľa toho, ktorá z nich je vyššia, a ktorákoľvek zásielka môže byť prevážená alebo premeraná za účelom potvrdenia tejto kalkulácie. Odosielateľ zaplatí alebo nahradí spoločnosti Easyway Transport všetky poplatky za odoslanie zásielky, náklady na skladovanie a pod., ktoré Easyway Transport Ltd vynaloží v mene odosielateľa, príjemcu alebo v mene akejkoľvek tretej strany, ako aj všetky nároky, škody, pokuty a výdavky vynaložené spoločnosťou Easyway Transport v prípade, že je zásielka považovaná za neakceptovateľnú na prepravu, tak ako je uvedené v sekcii 7 prepravných podmienok.

8.2. V prípade, že prepravné hradí odosielateľ, platba sa uhrádza v okamihu preberania zásielky prepravcom a to na základe prepravného listu, na ktorom je uvedená hmotnosť zásielky a cena, ktorá je stanovená na základe aktuálneho cenníka alebo po vzájomnej dohode ceny medzi prepravcom a odosielateľom.

8.3. Prepravné sa uhrádza v hotovosti, bankovým prevodom alebo debetnou/kreditnou kartou. V prípade, že z technických dôvodov prepravca nie je schopný akceptovať platbu prepravného debetnou alebo kreditnou kartou, je odosielateľ povinný uhradiť prepravné v hotovosti. Akceptujeme karty Visa, Visa Debit, Maestro, Solo, Switch a Mastercard, neakceptujeme American Express. V prípade platby kreditnou kartou bude cena navýšená o 2%.

8.4. V prípade, že platcom prepravného je príjemca zásielky, prepravné je možné uhradiť buď v GBP alebo oficiálnej mene platnej na území krajiny doručenia. Ak bude prepravné uhradené v miestnej mene, cena sa vypočíta na základe stredového kurzu Národnej banky danej krajiny voči GBP v deň vyzdvihnutia zásielky u odosielateľa a bude navýšená o administratívny poplatok 5 GBP.

9. Smerovanie zásielky

Odosielateľ súhlasí s každým smerovaním zásielky a prípadnými obchádzkami, vrátane možnosti prepravy zásielky prostredníctvom medzizastávok a sprostredkovateľov.

10. Poistenie zásielky

10.1. V prípade straty alebo krádeže zásielky a pokiaľ odosielateľ nedokáže hodnoverným spôsobom preukázať výšku vzniknutej škody (napríklad: pokladničný blok, faktúra atď.), prepravca sa zaväzuje vykompenzovať vzniknutú škodu až do výšky maximálne 4 GBP za kilogram zásielky a maximálna kompenzácia za jednu zásielku je limitovaná na 300 GBP, pričom nezáleží na celkovej hmotnosti ani na počte kusov, ktoré zásielka obsahovala.

10.2. V prípade poškodenia zásielky bude kompenzácia vyčíslená podľa stupňa a miery poškodenia, maximálne však do výšky 3 GBP za kilogram zásielky a maximálna kompenzácia pri poškodení za jednu zásielku je limitovaná na 200 GBP, pričom nezáleží na počte kusov, ktoré zásielka obsahovala ani na jej hmotnosti.

10.3. V prípade, že sa cena za prepravu neurčuje podľa hmotnosti (napr. bicycle, matrace, sedačky, gitary, atď.) a odosielateľ nedokáže hodnoverným spôsobom preukázať výšku vzniknutej škody, kompenzácia sa vypláca ako dvojnásobok prepravného pri strate a zničení zásielky a do maximálnej výšky 1.5-násobku prepravného pri poškodení zásielky podľa stupňa poškodenia.

10.4. Prepravca môže pre odosielateľa zabezpečiť dodatočné poistenie proti strate alebo poškodeniu zásielky do výšky skutočnej peňažnej hodnoty zásielky za predpokladu, že odosielateľ vyplní príslušné okienko na prednej strane sprievodného listu týkajúce sa poistenia a zaplatí príslušné poistné. Výška poistného je 4% z hodnoty zásielky nad rámec základného poistenia popísaného v bode 10.1. V prípade vzniku poistnej udalosti sa pri tomto dodatočnom poistení odosielateľ zaväzuje dodať všetky potrebné podklady (ako napríklad faktúru, pokladničný blok atď.), ktoré bude poisťovňa vyžadovať. V prípade, že odosielateľ nie je schopný hodnoverne preukázať vlastníctvo k poškodenej veci, môže to negatívnym spôsobom ovplyvniť vybavenie poistnej udalosti.

10.5. Odosielateľ je zodpovedný za správny a dostatočný spôsob zabalenia a označenia zásielky, aby sa predišlo jej poškodeniu. Kompenzácia nebude vyplatená, ak bolo poškodenie zavinené neadekvátnym spôsobom zabalenia.

10.6. Zásielky, ktoré sú vylúčené z prepravy podľa odseku 7 prepravných podmienok sa považujú za nepoistené a ani nemôžu byť poistené. Reklamácia prípadnej straty alebo poškodenia takýchto zásielok nebude uznaná.

10.7. Poistenie sa nevzťahuje na nepriame škody alebo straty, či straty alebo škody spôsobené omeškaním, ako je to uvedené v bode 11.

11. Zodpovednosť prepravcu, spoločnosti Easyway Transport Ltd

11.1. Easyway Transport Ltd uzatvára zmluvu s odosielateľom s tým, že zodpovednosť spoločnosti Easyway Transport je prísne obmedzená iba na priamu škodu vzniknutú pri preprave a na limity podľa kg/lb. Akékoľvek iné druhy strát alebo škôd sú vylúčené (vrátane, ale nielen, ušlého zisku, príjmu, úrokov, budúceho podnikania), či už je takáto strata alebo škoda osobitná alebo nepriama, a to aj v prípade, že o riziku takejto straty alebo škody bola spoločnosť Easyway Transport Ltd upovedomená pred alebo po prijatí zásielky, vzhľadom na to, že voči osobitným rizikám sa môže odosielateľ poistiť.

11.2. Nároky sú obmedzené na jeden nárok za vysporiadanie jednej zásielky, ktorého vysporiadanie sa považuje za úplné a konečné vysporiadanie všetkých strát a škôd s ním súvisiacich.

12. Ručenie a odškodnenie zo strany odosielateľa

Easyway Transport Ltd neodškodní a zbavuje sa zodpovednosti za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá vznikne z dôvodu, že odosielateľ nedodržal ustanovenia aplikovateľného práva alebo predpisov a z dôvodu, že odosielateľ porušil niektoré z nasledovných prehlásení a záruk: - všetky informácie, ktoré poskytol odosielateľ alebo jeho zástupcovia, sú správne a úplné, - odosielateľ zabezpečil zásielku voči tomu, aby do nej zasahovala neoprávnená osoba počas času jej prípravy a skladovania po prevzatie prepravcom, - zásielka je riadne označená, je na nej uvedená adresa a je zabalená tak, aby bola zabezpečená preprava za predpokladu bežnej starostlivosti pri manipulácii so zásielkou, - boli dodržané všetky príslušné platné colné, dovozné, vývozné a ostatné predpisy a nariadenia.

13. Reklamácia

13.1. Odosielateľ alebo príjemca má právo zásielku reklamovať, a to písomnou formou na adresu prepravcu do 3 dní od jej doručenia príjemcovi. V opačnom prípade spoločnosť Easyway Transport Ltd nepreberá žiadnu zodpovednosť.

13.2. V prípade poškodenia zásielky je príjemca povinný vyznačiť túto skutočnosť do prepravného listu v okamihu preberania zásielky od prepravcu. Pokiaľ príjemca potvrdí úplné a neporušené prevzatie zásielky svojim podpisom a po odchode prepravcu zistí, že zásielka je poškodená, reklamácia bude zamietnutá. Príjemca môže za prítomnosti prepravcu požadovať i rozbalenie zásielky a prepravca je povinný počkať.

14. Záverečné ustanovenia

Všeobecné prepravné podmienky začínajú platiť pri prijatí zásielky a platia počas prepravy, až do jej ukončenia a to odovzdaním zásielky, teda podpisom príjemcu. Odosielateľ svojim podpisom na sprievodnom liste vyjadruje súhlas s prepravnými podmienkami. Prepravca si vyhradzuje právo zmeniť prepravné podmienky bez predchádzajúceho oznámenia, a to kedykoľvek. Uvedené prepravné podmienky nadobúdajú platnosť 1.12.2010 a zodpovedajú platným zákonom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.